Marktvoorwaarden
Voorwaarden:
 

 

Indien u verhinderd bent of om wat voor reden dan ook geen gebruik wenst te maken van deze bevestiging, verzoeken wij u dit tijdig aan ons te melden. Ook als u (nog)niet heeft betaald!

1.De boekingen zijn definitief en bindend. Alleen als u binnen de gestelde voorwaardentijdig van 2 weken voor datum van het evenement schriftelijk annuleert, komt uw betalingsverplichting te vervallen.

2.U bent pas verzekerd van een standplaats op een evenement indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum van 4 dagen voor het evenement op de bankrekening van Marcel Verheul, te Voorhout is bijgeschreven.

3.Is het bedrag niet bijgeschreven voor de gestelde betaaldatum, kan de inschrijving eenzijdig door Gea van Vulpen worden geannuleerd en is Gea van Vulpen gerechtigd een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven. De eventuele annulerings-en administratiekosten zijn voor rekening van, en worden doorberekend aan de deelenemer.

4. Te Laat: Deelnemers die na de begintijd van het evenement niet aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. De kosten voor deelname blijven verschuldigd.

5. U krijgt een bevestiging en tevens nota toegestuurd met vermelding van de opbouw tijd, aanvangtijd en de locatie van het evenement.


6.Gea van Vulpen is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Schade die toegebracht wordt door omvallende marktkramen komen voor risico van de deelnemer zelf die op dat moment de huurder is.

7. Gea van Vulpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving.

8. Gea van Vulpen zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om opkomst van publiek en deelnemers te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om Gea van Vulpen aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers.

9. Indien de deelnemer de standplaats op het evenement, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, voor de eindtijd van het evenement verlaat, heeft Gea van Vulpen het recht om de overige door huurder geboekte reserveringen te annuleren, zonder dat daaruit enige verplichting van Gea van Vulpen uit voortvloeit. De hieruit voortvloeiende annuleringskosten zijn voor rekening van de deelenemer.

10. De deelnemer zal aan de andere deelnemers en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en ervoor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen.

11. De huurder draagt zorg voor afvoer van zijn eigen afval. de kosten die voortvloeien uit het door de deelenemer niet juist afgevoerd afval, zijn voor kosten van en worden doorberekend aan de deelnemer.

12. De deelnemer is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de gehuurde zaken en zal deze na afloop in dezelfde staat retourneren of indien afgesproken bij de stand achterlaten.

13. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Interpolis gesloten WA verzekering bij de Rabobank.

14. De evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. Gea van Vulpen kan niet aansprakelijk worden gestelt voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.

15.Als deelnemer bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijk eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor info: keuringsdienst van Waren: Algemene Directie, telefoonnummer: 070-3405435 .

16. De door de deelnemer gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen en richtlijnen te voldoen. Gea van Vulpen is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur, welke zijn aangesloten op een aggregaat of andere stroomvoorziening.

17. U gaat akkoord met de bovenstaande voorwaarden door deelname aan, of betaling van één of meerdere van de geboekte evenementen, betaling van één of meerdere van de geboekte evenementen.

WIJ WERKEN SAMEN MET:   Marcel Verheul marktkramenverhuur    |   Hollandse Markten   |   Robert Berger - Muziek


      website: www.my-link.nl